ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Társaságunk adatkezelőként az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
 

I. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: PaB Kereskedelmi és Fejlesztő Kft

Székhely: 1116. Budapest, Mágnes u. 6.

Weblap: www.pab.hu

Kapcsolattartó: Pammer Dávid Zoltán

Telefon: +36205190029

E-mail: david.pammer@pab.hu


 

Adatfeldolgozás:

adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a PaB Kft, 1116. Budapest, Mágnes u. 6. címre vagy elektronikusan a david.pammer@pab.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre adattovábbítás.

II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) A Kft számára kiemelt üzleti cél, hogy termékei, szolgáltatásai értékesítésekor és azok élettartama alatt folyamatos szakértői segítséget, támogatást tudjon nyújtani meglévő, múltbeli vagy jövőbeni üzleti partnerei vagy termékeit használók számára, valamint az iparágban elfogadott minőségi, szakmai elvárásoknak hosszútávon eleget tudjon tenni. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett és tartózkodik az ezen túlmutató, túlzó mértékű adatkezeléstől.

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

 

Adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 • Kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 • Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

 • Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 • On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket,

 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait,

 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés,

 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

 • Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

 • Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III. Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 

 • hozzáférési jog adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés;

 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 • az adat kezelésének korlátozása;

 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV. Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI. Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. adatkezelések nyilvántartása (a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti)

 

Tartalma:

 • sorszám

 • tevékenység

 • kezelt adatok

 • adatkezelési cél

 • adatkezelési jogalap

 • tárolás módja és ideje

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 • adattovábbítás, címzettek

 • technikai és szervezési intézkedések

az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.
 

2. Az adattovábbítás nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • dátum

 • címzett

 • harmadik országba történő adattovábbítás

 • személyes adatok köre

 • adatkezelés, -feldolgozás célja

 • adatkezelés, -feldolgozás jogalapja

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 • technikai és szervezési intézkedések

 • adattörlésre előirányzott határidő

 • jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

 

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

 

Tartalma:

 • sorszám

 • kérelem időpontja

 • érintett neve, azonosító adata

 • kérelem tartalma

 • intézkedés megnevezése

 • intézkedés dátuma

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

Tartalma:

 • sorszám

 • incidens ideje

 • incidens megnevezése

 • érintettek köre

 • érintett személyes adatok

 • incidens hatása

 • intézkedések

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

 

Tartalma:

 • sorszám

 • megkeresés tárgya és ideje

 • érintettek köre

 • érintett személyes adatok

 • intézkedések

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

6.„eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

 

Tartalma:

 • sorszám

 • beérkezés ideje

 • kérelem tárgya

 • intézkedés (pl. visszaküldés)

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

7. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

 

Tartalma:

 • sorszám

 • hatásvizsgálat ideje

 • műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek

 • szükségesség, arányosság vizsgálata

 • kockázatok elemzése, kezelése

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő véleménye

 

Kelt: Budapest, 2018. május 25.